måndag 4 juli 2011

VOKI eller BONDGÅRD - utvecklande för andra språkinlärning?

Voki eller Rosas bondgård – utvecklande eller inte för andra språkinlärning?


År 2001 tog regeringen ett beslut om att IKT skulle involveras i utbildningssystemets samtliga nivåer, det vill säga också i förskolan. Har det blivit så? Nu 10 år efter beslutet finns det fortfarande allt för många förskolor i Sverige som ännu inte har till gång till eller använder sig av den digitala tekniken i förskolan.
Många lärare är intresserade av att hitta innovativa sätt att undervisa i språk och väcka sina elevers intresse och nyfikenhet.
Kommunikation och samspel är grunden för all språkutveckling. Som pedagog i förskolan ska du stimulera varje barns möjlighet till ett funktionellt språk. Men att ha ett språkutvecklande arbetssätt - handlar det enbart om metoder, material och praktiska tips - eller är det ett sätt att tänka?
Att sträva efter en barnsyn där varje barn har en lust att lära och utforska. Där finns barnen som är och tillåts vara nyfikna, resursrika, utforskande och som har massor av möjligheter och vilja att försöka kunna själva. Barnen har en aktiv roll i sitt lärande, där vår roll som pedagog då blir att medforska och utmana i barnen i sina läroprocesser
VOKI

ROSAS BONDGÅRD

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjligheter att både utveckla svenska språket och sitt modersmål.” (Lpfö 98 Reviderad 2010 s.7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar