lördag 16 juli 2011

LPFÖ 98 (2010) innehåller följande:

Läroplanen i förskolan - LPFÖ 98 (2010) innehåller följande:

* ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”

Kan användas! Betyder inte det att vi lärarna i förskolan är skyldiga att prova?

*”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”

Var ifrån får barn och ungdomar sin nya kunskap? Givetvis ifrån likasinnade och i samspel med andra. Men var söker de sin kunskap om de måste söka den själva säkert via internet som informationskanal. Alla, vuxna som barn måste få vetskapen om internet som informations och kunskapskälla.

*”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”

Motivation, lust och praktiska aktiviteter stimulerar lärande och utveckling vet de flesta. Men med hjälp av artefakter som inspirerar barnen kan vi möta barn och elever i deras världar för att skapa en lust till lärande. Populärkulturen och den vardag barnen och ungdomarna kan inte stå utanför dörren till förskolan och skolan längre.

* ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”

Intresse och behov för barnen inte för de vuxna. Vad innebär det egentligen att kunna ta ett barnperspektiv och att utgå ifrån en god barnsyn?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar